اينورتر  يخچال لكوموتيو به منظور استفاده بر روی دستگاهها و ماشینهایی که نیاز به تبدیل برق هفتاد و چهار ولت مستقیم به یکصد و پانزده ولت متناوب جهت استفاده در مدارات خود دارند طراحی و ساخته شده است.
 اينورتر  يخچال لكوموتيو با بازه ولتاژ ورودی 64 ولت تا 90 ولت مستقیم کار می کند و خروجی 115 ولت متناوب برای دستگاههای مصرف کننده برق را تضمین می کند