فنر پارابولیک

این نوع فنر مشابه فنر تخت ساده می باشد با این تفاوت که هر لایه با تغییر ضخامتی به صورت پارابولیک دارد تا خاصیت فنری بهتری به محصول ببخشد. این نوع فنر نسبت به فنر تخت ساده با حذف عامل اصطکاک بین لایه ها توانسته وزن فنر را تا حدود 40% کاهش داده و در عین حال دارای خاصیت فنری بهتری نسبت به فنر تخت ساده می باشد. این نوع فنر مشابه فنر تخت ساده می باشد با این تفاوت که هر لایه با تغییر ضخامتی به صورت پارابولیک دارد تا خاصیت فنری بهتری به محصول ببخشد. این نوع فنر نسبت به فنر تخت ساده با حذف عامل اصطکاک بین لایه ها توانسته وزن فنر را تا حدود 40% کاهش داده و در عین حال دارای خاصیت فنری بهتری نسبت به فنر تخت ساده می باشد.