بانداژ چرخ واگن مسافربري GRADE B3N 930x760 نام تجارتي TYRE مرجع سازنده BOCHOMER LUCCHINI TRISOURCE BONATRANS كشور سازنده آلمان

بانداژ چرخ واگن مسافربري GRADE B3N 960x800 نام تجارتي TYRE مرجع سازنده BOCHOMER LUCCHINI TRISOURCE BONATRANS كشور سازنده آلمان

بانداژ چرخ واگن مسافربري GRADE B3N 980x830 نام تجارتي TYRE مرجع سازنده BOCHOMER LUCCHINI TRISOURCE BONATRANS كشور سازنده آلمان

بانداژ چرخ واگن مسافربري GRADE B3N 920x740 نام تجارتي TYRE مرجع سازنده BOCHOMER LUCCHINI TRISOURCE BONATRANS كشور سازنده آلمان

 RIC :مفهوم علايم اختصاري مقررات استفاده از واگنهاي باري در ترافیك

RIV : مقررات بين المللي استفاده از واگنهاي مسافري در ترافیك

 UIC: اتحادیه بين المللي  راه آهنهاي اروپا 

 شماره ي واگنهاي باري در ایران چگونه محاسبه میشود؟

  شماره ي واگنهاي باري در ایران شش رقمي است كه در انتهاي آن رقم هفتم به عنوان رقم كنترلي اضافه ميشود. در این سیستم شماره گذاري رقم اول سمت چپ بیانگر نوع واگن، دومين رقم از سمت چپ بیانگر نوع سیستم ترمز و تجهیزات ترمزدستي، رقم سوم از سمت چپ نشان دهنده ي تعداد محور و سه رقم انتهایي بیانگر سریال واگن در مدل معرفي شده توسط سه رقم سمت چپ ميباشد

 انواع واگنهاي باري را با رعایت اولين رقم سمت چپ -1 مسقف 2- مسطح یا كمرشكن 3- يخچال 4- لبه كوتاه 5- مخزندار (مخزن) 6- شنكش -7 لبه بلند 8- ریلكش 9- فلهبر یا كابوس

انواع تقسیم بندي ترمز واگنها  مطابق با رقم دوم از سمت چپ شماره ي واگن: -1 بدون ترمز 2- فقط داراي ترمزدستي -3 فقط داراي ترمز هوایي -4 داراي ترمز هوایي و ترمزدستي یا در جانب یا در ایوان -5 داراي ترمز هوایي و ترمزدستي در ایوان و داراي اتاقك ترمزباني