بانداژ چرخ واگن مسافربري GRADE B3N 930x760 نام تجارتي TYRE مرجع سازنده BOCHOMER LUCCHINI TRISOURCE BONATRANS كشور سازنده آلمان

بانداژ چرخ واگن مسافربري GRADE B3N 960x800 نام تجارتي TYRE مرجع سازنده BOCHOMER LUCCHINI TRISOURCE BONATRANS كشور سازنده آلمان

بانداژ چرخ واگن مسافربري GRADE B3N 980x830 نام تجارتي TYRE مرجع سازنده BOCHOMER LUCCHINI TRISOURCE BONATRANS كشور سازنده آلمان

بانداژ چرخ واگن مسافربري GRADE B3N 920x740 نام تجارتي TYRE مرجع سازنده BOCHOMER LUCCHINI TRISOURCE BONATRANS كشور سازنده آلمان