• Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
Widgetkit Slideshow

توانمندی ها

این شرکت دارای توانمدی هايی از قبيل ....

Widgetkit Spotlight

ساختار شرکت

جهت د يدن ساختار شرکت کليک نماييد.

Widgetkit Twitter

معرفی شرکت

جهت دیدن رزومه شرکت کليک فرمائيد.

Widgetkit Lightbox

اهداف و برنامه های شركت

اهداف و برنامه های شرکت شامل ...

از طرف راه آهن و بعلت افزایش تعمیرات لکوموتیو شرکت کویر واگن مورد تقدیر قرار گرفت.

از طرف راه آهن و بعلت افزایش تعمیرات لکوموتیو شرکت کویر واگن مورد تقدیر قرار گرفت.

شرکت کویر واگن در دو ماه بهمن و اسفند تعداد 27 دستگاه لکوموتیو را تعمیر و به سیر واگذار کرد. این در صورتی است که در تاریخ کارخانه از بدو انجام تعمیرات تاکنون آمار تعمیر هر ماه بیش از 8 دستگاه نبوده است.

شرکت کویر واگن رکورد تعمیرات لکوموتیو خود را بهبود داد.

به دنبال تعمیر 8 دستگاه لکوموتیو در دی ماه 92، شرکت با همکاری کامل پرسنل و مدیران خود آمار تعمیر اساسی لکوموتیو خود را به 10 دستگاه افزایش داد و امیدواریم که با تأمین قطعات و اجرای تعهدات کارفرما این آمار تا پایان قرارداد ادامه یابد.

Lightbox 01
Lightbox 02
Lightbox 03
Lightbox 04