• Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
Widgetkit Slideshow

توانمندی ها

این شرکت دارای توانمدی هايی از قبيل ....

Widgetkit Spotlight

ساختار شرکت

جهت د يدن ساختار شرکت کليک نماييد.

Widgetkit Twitter

معرفی شرکت

جهت دیدن رزومه شرکت کليک فرمائيد.

Widgetkit Lightbox

اهداف و برنامه های شركت

اهداف و برنامه های شرکت شامل ...

اخذ تائیدیه قطعات لکوموتیو MP

پس از ساخت تعدادی از قطعات اداره کل نیروی کشش پس از تست آزمایشگاهی و میدانی خود روی قطعات پس از مدت زمان تعیین شده از سوی کارشناسان محترم اداره کل نیروی کشش قطعات

1- رله بورد ماجول 1

2- رله بورد ماجول 2

3- رله بورد ماجول 3

4 - PCC

5- EWTS

6- دیود زنر

7- منبه تغذیه 74 ولت به 24 ولت

8- GBFD

مورد تائید قرار گرفت

Lightbox 01
Lightbox 02
Lightbox 03
Lightbox 04