واگذاري كارخانجات مسافري مشهد به شركت كوير واگن

 

پس از يكسال پيگيري ، بالاخره سايت تعميرات واكنهاي مسافري مشهد به كوير واگن تحويل شد 

روزانه حدود ٥٠٠ واگن مسافري وارد ايستگاه راه اهن مشهد ميشود و عمليات بازديد و تعميرات جاري و ويژه توسط كوير واگن صورت خواهد گرفت

انجام اين قرارداد ٣ سال خواهد بود كه شركت كوير واگن قصد سرمايه گذاري و مجهز نمودن كارخانه به تجهيزات چرخ و محور و ساليانه را در برنامه دارد