کمپرسورهای مدل WBO

      برای تهیه هوای فشرده مورد لزوم جهت ترمزها و دستگاههایی مثل شن پاش، قطع کن کمپرسور برق، کلیدهای مغناطیسی و ... در لکوموتیو دیزل از یک دستگاه کمپرسور دو مرحله ای استفاده مینمایند. برخی از کمپرسورها توسط آب و برخی دیگر توسط هوا خنک میگردد و توسط کوپل اتعطاف پذیر و بوسیله انتهای میل لنگ موتور گردانده میشود. کمپرسور دارای پمپ روغن و سیستم روغنکاری مستقل میباشد و وقتی که موتور روشن است میتوان مقدار روغن موجود در کارتر کمپرسور را توسط مانومتری که بر روی کمپرسور نصب شده را پیدا کرد.  

        کمپرسور دارای دو سیلندر فشار ضعیف و یک سیلندر فشار قوی میباشد که دو سیلندر فشار ضعیف در دو طرف سیلندر فشار قوی با زاویه مساوی قرار گرفته اند و پیستونهای آن توسط یک میل لنگ که با میل لنگ موتور کوپل است کار میکنند. هوا پس از عبور از صافی وارد سیلندرهای فشار ضعیف شده و پس از متراکم شدن وارد یک دستگاه خنک کننده به شکل رادیاتور میگردند سپس هوا پس از خنک شدن به سیلندر فشار قوی وارد میشوند. هوا توسط سوپاپهای گیرنده وارد سیلندرهای فشار ضعیف و فشار قوی میشوند و توسط سوپاپهای دهنده هوا را خارج مینمایند.

        در لکوموتیو های سری جدید یک پیستون قطع کننده کمپرس در بالای هر سه سیلندر تعبیه شده است که توسط هوای فشرده CCS عمل میکند و سبب قطع پمپ هوا میگردد. کلید کنترل فشار هوا CCS در کابین AC قرار دارد که عمل قطع شدن بواسطه باز نگهداشتن سوپاپهای مکش سیلندرها عملی میشود و وقتی که قطع کن از عمل بیافتد سوپاپ مکش به حال خودش رها شده و عمل میکند و در این صورت کمپرسور به پمپ کردن هوا میپردازد این دستگاه از هوای فشرده مخزن اصلی تغذیه میشود.

        لازم به ذکر است فرآیند بازسازی کمپرسور در کارخانه تعمیرات مکانیک با ارزیابی و شستشوی اولیه و ثبت در فرمهای ویژه آغاز میگردد. قطعات دمونتاژ شده و مورد ارزیابی و کنترل قرار میگیرند و بر اساس عیوب مشاهده شده مورد بازسازی قرار می گیرند. پس از انجام فرآیند بازسازی کمپرسورهای آماده نصب توسط مخزن اوریفیس مورد ارزیابی و تست نهایی قرار میگیرند.