ماشين جوش زیر پودری

شركت كوير واگن در راستاي انجام تعهدات خود در راه اهن سرخس، 
يكدستگاه ماشین جوش نصب نموده و درحال جوشكاري به روش زير پودري چرخهاي منوبلوك ميباشد
سرمايه گذاري ساخت و نصب دستگاه توسط شركت كوير واگن انجام گرديده است